Привет, Гость
  Войти…
Регистрация
  Сообщества
Опросы
Тесты
  Фоторедактор
Интересы
Поиск пользователей
  Дуэли
Аватары
Гороскоп
  Кто, Где, Когда
Игры
В онлайне
  Позитивки
Online game О!
  Случайный дневник
BeOn
Ещё…↓вниз
Отключить дизайн


Зарегистрироваться

Логин:
Пароль:
   

Забыли пароль?


 
yes
Получи свой дневник!

Дневник пользователя "zer000000000000000­000000"Перейти на страницу: « предыдущуюПредыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | следующуюСледующая »


четверг, 17 января 2013 г.
:-) 9. Виховання та самовиховання в... zer000000000000000000000 18:43:50
:-)­ 9. Виховання та самовиховання волі та вольових якостей.:-)­
Воспитанию воли помогает коллектив, мнение окружающих, их положительное влияние на поведение человека. Ежедневный труд, а том числе и учебная деятельность, также может быть хорошей школой укрепления свободы. Если в работе или учебе есть трудности, то их преодоления является эффективное средство воспитания волевых качеств. Для воспитания воли нужна постоянная систематическая работа над собой, которую необходимо начинать как можно раньше. Надо помнить, что волевые качества формируются в волевой деятельности.
Труд всегда был и будет лучшим средством укрепления свободы. Очень важно доводить каждое дело до конца, продумывать свои действия, не принимать невыполнимых решений, но если решение принято, то необходимо добиваться его выполнения. Воспитание воли зависит от цели, которую человек ставит перед собой. Осознание цели может закалить волю.
Необходимо также воспитывать у себя привычку свидетельствовать за собой, контролировать свою работу и поведение. Тренировать волю необходимо, прежде всего, преодолевая свои недостатки. Каждый успех в этом отношении внушает человеку веру в себя, делает ее более волевым. Этому способствует и правильный образ жизни, распорядок дня, общее укрепление нервной системы, физическая и психическая закалка, которое заключается в постоянной тренировке своих волевых усилий.
Приемы самовоспитания воли могут быть различными, но все они включают соблюдение следующих требований.
1. Начинать следует с приобретения привычки преодолевать сравнительно неизвестные трудности.
2. Очень опасны любые самооправдания. Это обман, в первую очередь, себя.
3. Трудности и препятствия следует преодолевать.
4. Принятое решение должно быть выполнено до конца.
5. Отдельное целью следует делить на этапы, намечать ближайшие цели, достижение которых создает условия для приближения конечной цели.
6. Максимально строгое соблюдение режима дня, распорядка всей жизни.
Следует всегда помнить, что свобода как и любая другая качество требует воспитания и тренировки. (М, Гамезо, И. Домашенко. Атлас по психологии).
Прoкoммeнтировaть
:-) 8. Стадії вольової дії:-) Елеме... zer000000000000000000000 18:39:38
:-)­ 8. Стадії вольової дії:-)­
Елементарний акт волевиявлення називається потягом. Це хотіння, прагнення до якогось предмету, завжди емоційно забарвлене, якому не протистоїть інше прагнення, яке призводить до дієвої реалізації цього хотіння і не зустрічає внутрішніх перешкод.
Більш складним актом волевиявлення є боротьба мотивів - яка належить до сфери волі у власному розумінні слова. Мотив є внутрішньою руховою силою поведінки людини, він складається з уявлення та почуття, яке насичує його емоційним змістом; одному уявленню протистоїть інше (або інші), оскільки відповідні їм почуття не завжди сумісні одне з одним. Душа людини перетворюється на арену для боротьби мотивів, які можуть узгоджуватись у прийнятті рішення, а можуть паралізовувати один одного й викликати стан нерішучості. В такій внутрішній боротьбі відбувається більша частина свідомого духовного життя людини.
Вольовий акт у власному сенсі постає як рішення, яке припиняє хитання людини під впливом сил окремих мотивів. Основною якістю особистості, пов'язаною з виконанням вольового акту, виступає рішучість. Рішуча людина легше за інших обирає шлях дії, не потрапляючи у пастки неузгодженості мотивів.
Якщо зробити спробу розкласти вольовий процес на складові та етапи його розгортання, то і отримаємо таку картину, індивід з його конкретним душевним укладом, самопочуттям, самооцінкою та більш-менш ясним усвідомленням своїх інтересів формує певні уявлення; ці уявлення мають на такому його душевному фоні конкретний емоційний тон. Із сукупності уявлень (чи ідей) і пов'язаного з ними почуття народжуються мотиви: вони вступають, залежно від ступеня їхньої суперечності, в більш чи менш інтенсивну боротьбу один з одним, в результаті якої індивід здійснює вибір між ними, потім остаточно формується рішення, а воно здійснюється та завершується актом дії.
У вольовім процесі, за С. Л. Рубінштейном, можна виділити 4 основні стадії (фази), які в складному вольовому акті виступають в розгорнутому вигляді, а у простому - в згорнутому:
• перша фаза - виникнення потягу і попереднє встановлення мети;
• друга фаза - розгляду і боротьби мотивів;
• третя фаза - вирішення;
• четверта фаза - виконання.
Якщо вольовий процес розглянути відповідно певній діяльності людини, він може бути описаний терміном «вольова дія», тобто вольова дія - це вольовий процес, розглянутий в діяльнісному контексті. Вольовою є цілеспрямована свідома дія, через яку людина планово здійснює обрану мету, підкоряючи власні імпульси свідомому контролю й трансформуючи дійсність у відповідності з задумом. Всі ознаки і якості волі виявляються у вольових діях. Вольові дії (прості й складні) звичайно відрізняють не тільки від недовільних, але й від довільних дій.
Недовільні дії здійснюються внаслідок виникнення неусвідомлюваних (або недостатньо усвідомлюваних) потягів; вони мають імпульсивний характер, позбавлені чіткого плану. До недовільних дій можна зарахувати і так звану «польову поведінку», коли людина діє цілком під впливом зовнішніх обставин. Довільні дії передбачають усвідомлення мети, попереднє уявлення тих операцій, за допомогою яких ЇЇ можна досягти, їх послідовність. Але довільні дії зовсім не обов'язково передбачають вольове зусилля, оскільки досягнення мети не завжди вимагає подолання труднощів.
Тільки в тому разі, коли довільні дії пов'язані з подоланням труднощів і вимагають вольового зусилля, ми можемо їх назвати дійсно вольовими діями. Труднощі й перешкоди на шляху досягнення мети бувають двох видів: зовнішні та внутрішні. Під зовнішніми перешкодами розуміються труднощі самого діла, його складність, екстремальні умови діяльності, опір інших людей та ін. Зовнішні перешкоди обмежують свободу дії людини, але майже не впливають на свободу вибору і свободу бажання. Внутрішні перешкоди створюють різноманітні потяги самого суб'єкта, які заважають виконати заплановане, коли, щоб змусити себе працювати, людина повинна долати лінощі, втому, бажання займатись чимось іншим, цікавішим. Подолання перешкод вимагає від людини здійснення вольового зусилля. Вольове зусилля - це особливий стан психічної напруги, який мобілізує фізичні, моральні та інтелектуальні сили людини.
В. Іванніков наводить такі характеристики вольової дії:
• вона є усвідомленою, цілеспрямованою, навмисною, приймається до виконання за власним свідомим рішенням;
• вона необхідна з певних причин (соціальних чи особистих), тобто завжди існують підстави, завдяки яким дія береться до виконання;
• вона викликається дефіцитом спонукання при активних умовах або дефіцитом гальмування при стримуванні;
• вона врешті забезпечується додатковим спонуканням (або гальмуванням) і закінчується досягненням поставленої мети.
Вольові дії бувають простими та складними. До простих вольових дій належать ті, під час яких людина без вагань прямує до певної визначеної мети. У простій вольовій дії можна визначити такі етапи:
• усвідомлення мети й бажання досягти її;
• усвідомлення можливостей досягнення мети;
• прийняття рішення;
• виконання рішення.
Перші три етапи можна об'єднати єдиною назвою «підготовча ланка», тоді 4-й етап буде мати назву «виконавчої ланки». Для простої вольової дії є характерним те, що ніякої боротьби мотивів тут не відбувається.
Складна вольова дія включає більшу кількість етапів, які реалізуються у такій послідовності:
• усвідомлення мети й бажання досягти її;
• усвідомлення можливостей досягнення мети;
• появу мотивів, які стверджують, або заперечують ці можливості;
• боротьба мотивів і вибір;
• прийняття однієї з можливостей у якості рішення;
• здійснення прийнятого рішення.
Питання механізму вольової дії ставилося окремо. Д. М. Узнадзе таким механізмом вважав уміння актуалізувати настановлення, яке відповідає необхідному акту поведінки. Завданням вольової дії виступає перетворення установки в актуальну силу, що спрямовує людську активність у певний бік. Декотрі автори вказували на механізм висування особистістю цілей (Л. Божович), на конфлікт між реальними та ідеальними цілями (Б. Братусь), на конфлікт між близькими і віддаленими цілями (Г. Бреслав). За думкою В. Іваннікова, механізмом вольової дії є зміна її смислу і формування додаткового смислу дії. Є декілька способів довільної зміни спонукання через зміну смислу дії. Це досягається через уявну ситуацію з новим мотивом.
Зміни смислу дії можна конкретно досягти таким чином:
• через переоцінку значущості мотиву (бажання, інтересу, прагнення), тобто зниження значущості непотрібного і збільшення значущості того, що відповідає корисній поведінці;
• через зміну ролі, позиції людини в даних обставинах на таку, котра є більш відповідальною щодо певної діяльності;
• через передбачення наслідків відмови від здійснення необхідної дії.
Крім зміни смислу дії, можна також поєднувати в одній дії два смисли, один з яких задається ситуацією, а інший - створюється самостійно (чи задається ззовні іншою людиною) через зв'язок дії з новим реальним мотивом.
Прoкoммeнтировaть
:-) 6. Воля як свідома регуляція по... zer000000000000000000000 18:36:30
:-)­ 6. Воля як свідома регуляція поведінки: концепція волі в роботах Бернштейна, Анохіна.:-)­
В последние десятилетия набирает силу и находит все большее число сторон¬ников другая концепция, согласно которой поведение человека понимается как изначально активное, а сам человек рассматривается как наделенный способностью к сознательному выбору формы поведения. Эта точка зрения удачно подкрепля¬ется исследованиями в области физиологии, проведенными Н. А. Бернштейном и П. К. Анохиным. Согласно сформировавшейся на основе этих исследований кон-цепции, воля понимается как сознательное регулирование человеком своего пове¬дения. Это регулирование выражено в умении видеть и преодолевать внутренние и внешние препятствия.
Прoкoммeнтировaть
:-) 5. Підхід Павлова до проблеми в... zer000000000000000000000 18:34:51
:-)­ 5. Підхід Павлова до проблеми волі. Трактування волі з позиції біхевіоризму, рефлексології.:-)­
Одна из первых естественнонаучных трактовок воли принадлежит И. П. Пав¬лову, который рассматривал ее как «инстинкт свободы», как проявление активно¬сти живого организма, когда он встречается с препятствиями, ограничивающими эту активность. По мнению И. П. Павлова, воля как «инстинкт свободы» высту¬пает не меньшим стимулом поведения, чем инстинкты голода и опасности. «Не будь его, — писал он, — всякое малейшее препятствие, которое бы встречало живот¬ное на своем пути, совершенно прерывало бы течение его жизни» (Павлов И. П., и 1952). Для человеческого же поступка такой преградой может быть не только внешнее препятствие, ограничивающее двигательную активность, но и содержа¬ние его собственного сознания, его интересы и т. д. Таким образом, воля в трак¬товке И. П. Павлова рефлекторна по своей природе, т. е. она проявляется в виде ответной реакции на воздействующий стимул. Поэтому не случайно данная трак¬товка нашла самое широкое распространение среди представителей бихевиориз¬ма и получила поддержку в реактологии (К. Н. Корнилов) и рефлексологии (В. М. Бехтерев). Между тем если принять данную трактовку воли за истинную, то мы должны сделать вывод о том, что воля человека зависит от внешних усло¬вий, а следовательно, волевой акт не в полной мере зависит от человека.
Прoкoммeнтировaть
:-) 4. Екзистенціалізм – філософія ... zer000000000000000000000 18:32:11
:-)­ 4. Екзистенціалізм – філософія існування та проблема свободи вибору. Волюнтаристська теорія У. Джеймса.:-)­
В дальнейшем абсолютизация свободы воли привела к возникновению миро¬воззрения экзистенциализма — «философии существования». Экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр, А. Камю и др.) рассматривает свободу как абсолютно свободную волю, не обусловленную никакими внешними социальны¬ми обстоятельствами. Исходный пункт этой концепции — абстрактный человек, взятый вне общественных связей и отношений, вне социально-культурно­й среды. Человек, по мнению представителей данного направления, ничем не может быть связан с обществом, и тем более он не может быть связан никакими нравственны¬ми обязательствами или ответственностью. Человек свободен и ни за что не мо¬жет отвечать. Любая норма выступает для него как подавление его свободной воли. Согласно Ж. П. Сартру, подлинно человеческим может быть лишь спонтан¬ный немотивируемый протест против всякой «социальности», причем никак не упорядоченный, не связанный никакими рамками организаций, программ, партий и т. д.
Такая трактовка воли противоречит современным представлениям о человеке. Как мы отмечали еще в первых главах, основное отличие человека как представи¬теля вида Homo sapiens от животного мира заключается в его социальной природе. Человеческое существо, развивающееся вне человеческого общества, имеет толь¬ко внешнее сходство с человеком, а по своей психической сути не имеет ничего общего с людьми.
Абсолютизация свободной воли привела представителей экзистенциализма к ошибочной трактовке человеческой природы. Их ошибка заключалась в непо¬нимании того, что человек, совершающий определенный поступок, направленный на отвержение каких-либо существующих социальных норм и ценностей, непре¬менно утверждает другие нормы и ценности. Ведь для того, чтобы отвергать что-либо, необходимо иметь определенную альтернативу, иначе такое отрицание пре¬вращается в лучшем случае в бессмыслицу, а в худшем — в безумие.
Прoкoммeнтировaть
:-) 3. Проблема волі в роботах анти... zer000000000000000000000 18:30:46
:-)­ 3. Проблема волі в роботах античності, середньовіччя, період Відродження.:-)­
Во времена античности и средневековья проблема воли не рассматривалась с позиций, характерных для современного ее понимания. Древние философы рас¬сматривали целенаправленное или осознанное поведение человека только с пози¬ции его соответствия общепринятым нормам. В античном мире прежде всего при¬знавался идеал мудреца, поэтому античные философы полагали, что правила по¬ведения человека должны соответствовать разумным началам природы и жизни, правилам логики. Так, по Аристотелю, природа воли выражается в формирова¬нии логического заключения. Например, в его «Никомаховой этике» посылка «все сладкое надо есть» и условие «это яблоко сладкое» влекут за собой не предписа-ние «это яблоко надо съесть», а именно умозаключение о необходимости конкрет¬ного действия — съедения яблока. Следовательно, источник наших сознательных действий кроется в разуме человека.
Надо отметить, что подобные воззрения на природу воли вполне обоснованны и поэтому продолжают существовать и сейчас. Например, Ш. Н. Чхартишвили вы¬ступает против особого характера воли, считая, что понятия цель и осознание яв¬ляются категориями интеллектуального поведения, и никакой необходимости вводить новые термины, по его мнению, здесь нет. Подобная точка зрения обосно¬вана тем, что мыслительные процессы являются неотъемлемым компонентом во¬левых действий.
Фактически проблема воли не существовала в качестве самостоятельной про¬блемы и во времена средневековья. Человек рассматривался средневековыми фи¬лософами как исключительно пассивное начало, как «поле», на котором встреча¬ются внешние силы. Более того, очень часто в средневековье воля наделялась са¬мостоятельным существованием и даже персонифицировалась­ в конкретных силах, превращаясь в добрых или злых существ. Однако и в этой трактовке воля выступала как проявление некоего разума, ставящего себе определенные цели. Познание этих сил — добрых или злых, по мнению средневековых философов, открывает путь к познанию «истинных» причин поступков конкретного человека.
Следовательно, понятие воли во времена средневековья в большей степени связывалось с некими высшими силами. Такое понимание воли в средние века было обусловлено тем, что общество отрицало возможность самостоятельного, т. е. независимого от традиций и установленного порядка, поведения конкретного члена общества. Человек рассматривался как простейший элемент общества, а на¬бор характеристик, которые современные ученые вкладывают в понятие «лич¬ность», выступал в качестве программы, по которой жили предки и по которой должен жить человек. Право на отклонение от этих норм признавалось лишь за некоторыми членами общины, например, за кузнецом — человеком, которому под¬властна сила огня и металла, или за разбойником — человеком-преступни­ком, противопоставившим себя данному обществу, и т. д

Вполне вероятно, что самостоятельная проблема воли возникла одновременно с постановкой проблемы личности. Это произошло в эпоху Возрождения, когда за человеком начали признавать право на творчество и даже на ошибку. Стало господствовать мнение о том, что только отклонившись от нормы, выделившись из общей массы людей, человек мог стать личностью. При этом главной ценностью личности было принято считать свободу воли.
Оперируя историческими фактами, мы должны отметить, что появление проблемы свободы воли было не случайным. Первые христиане исходили из того, что человек обладает свободой воли, т. е. может поступать в соответствии со своей со¬вестью, может делать выбор в том, как ему жить, поступать и каким нормам следовать. В эпоху же Возрождения свобода воли вообще стала возводиться в ранг абсолюта.
Прoкoммeнтировaть
:-) 2. Зв'язок волі з фізіологічною... zer000000000000000000000 18:26:29
:-)­ 2. Зв'язок волі з фізіологічною та мотиваційною регуляцією. :-)­
Волевые действия, как и все психические явления, связаны с деятельностью мозга и наряду с другими сторонами психики имеют материальную основу в виде нервных процессов.
Материальной основой произвольных движений является деятельность так называемых гигантских пирамидных клеток, расположенных в одном из слоев коры мозга в области передней центральной извилины и по своим размерам во много раз превышающих окружающие их другие нервные клетки. Эти клетки очень часто называют «клетками Беца» по имени профессора анатомии Киевского университета В. А. Беца, который впервые описал их в 1874 г. В них зарождаются импульсы к движению, и отсюда берут начало волокна, образующие массивный пучок, который идет в глубину мозга, спускается вниз, проходит внутри спинного мозга и достигает в конечном итоге мышцы противоположной стороны тела (пирамидный путь).
Все пирамидные клетки условно, в зависимости от их местоположения и выполняемых функций, можно разделить на три группы. Так, в верхних отделах передней центральной извилины лежат клетки, посылающие импульсы к нижним конечностям, в средних отделах лежат клетки, посылающие импульсы к руке, а в нижних отделах располагаются клетки, активизирующие мышцы языка, губ, гортани. Все эти клетки и нервные пути являются двигательным аппаратом коры головного мозга. В случае поражения тех или иных пирамидных клеток у человека наступает паралич соответствующих им органов движения.
Произвольные движения выполняются не изолированно друг от друга, а в сложной системе целенаправленного действия. Это происходит благодаря определенной организации взаимодействия отдельных участков мозга. Большую роль здесь играют участки мозга, которые хотя и не являются двигательными отделами, но обеспечивают организацию двигательной (или кинестетической) чувствительности, необходимую для регуляции движений. Эти участки располагаются сзади от передней центральной извилины. В случае их поражения человек перестает ощущать собственные движения и поэтому не в состоянии совершать даже относительно несложные действия, например взять какой-либо предмет, находящийся возле него. Затруднения, возникающие в этих случаях, характеризуются тем, что человек подбирает не те движения, которые ему нужны.
Сам по себе подбор движений еще не достаточен для того, чтобы действие было выполнено умело. Необходимо обеспечить преемственность отдельных фаз движения. Такая плавность движений обеспечивается деятельностью премоторной зоны коры, которая лежит кпереди от передней центральной извилины. При поражении этой части коры у больного не наблюдается никаких параличей (как при поражении передней центральной извилины) и не возникает никаких затруднений в подборе движений (как при поражении участков коры, расположенных сзади от передней центральной извилины), но при этом отмечается значительная неловкость. Человек перестает владеть движениями так, как он владел ими ранее. Более того, он перестает владеть приобретенным навыком, а выработка сложных двигательных навыков в этих случаях оказывается невозможной.
В некоторых случаях, когда поражение этой части коры распространено в глубь мозгового вещества, наблюдается следующее явление: выполнив какое-либо движение, человек никак не может его прекратить и продолжает в течение некоторого времени выполнять его много раз подряд. Так, собираясь написать цифру «2» и сделав движение, необходимое для написания верхнего кружка цифры, человек с подобным поражением продолжает то же самое движение и, вместо того чтобы завершить написание цифры, пишет большое количество кружков.
Помимо указанных участков мозга следует отметить структуры, направляющие и поддерживающие целенаправленность волевого действия. Всякое волевое действие определяется определенными мотивами, которые должны быть удержаны на протяжении всего выполнения движения или действия. Если это условие не соблюдается, то выполняемое движение (действие) прервется или заменится другими. Важную роль в удержании цели действий играют участки мозга, расположенные в лобных долях. Это так называемые префронтальные участки коры, которые в ходе эволюции мозга формировались в последнюю очередь. При их поражении наступает апраксия, проявляющаяся в нарушении произвольной регуляции движений и действий. Человек с таким поражением мозга, начав выполнять какое-либо действие, сразу прекращает или изменяет его в результате какого-либо случайного воздействия, что делает невозможным осуществление волевого акта. В клинической практике описывался случай, когда такой больной, проходя мимо раскрытого шкафа, вошел в него и стал беспомощно озираться вокруг себя, не зная, что делать дальше: одного вида открытых дверей шкафа оказалось достаточным для того, чтобы он изменил первоначальное намерение и вошел в шкаф. Поведение таких больных превращается в неуправляемые, разорванные действия.
На почве мозговой патологии может возникнуть и абулия, проявляющаяся в отсутствии побуждений к деятельности, в неспособности принять решение и осуществить нужное действие, хотя необходимость его осознается. Абулия вызвана патологическим торможением коры, в результате которого интенсивность импульсов к действию оказывается значительно ниже оптимального уровня. По свидетельству Т. Рибо, один больной по выздоровлении так говорил о своем состоянии: «Недостаток деятельности имел причиной то, что все мои ощущения были необыкновенно слабы, так что не могли оказывать никакого влияния на мою волю».
Следует отметить, что особое значение в выполнении волевого действия имеет вторая сигнальная система, осуществляющая всю сознательную регуляцию человеческого поведения. Вторая сигнальная система активизирует не только моторную часть поведения человека, она является пусковым сигналом для мышления, воображения, памяти; она же регулирует внимание, вызывает чувства и таким образом влияет на формирование мотивов волевых действий.
Поскольку мы подошли к рассмотрению мотивов волевых действий, необходимо различать мотивы и само волевое действие. Под мотивами волевых действий подразумеваются те причины, которые побуждают человека действовать. Все мотивы волевых действий могут быть разделены на две основные группы: основные и побочные. Причем, говоря о двух группах мотивов, мы не можем перечислить мотивы, входящие в первую или вторую группу, потому что в различных условиях деятельности или у различных людей один и тот же мотив (побудительная причина) может быть в одном случае основным, а в другом — побочным. Например, для одного человека стремление к познанию является основным мотивом написания диссертации, а достижение определенного социального положения — побочным. В то же время для другого человека, наоборот, достижение определенного социального статуса является основным мотивом, а познание — побочным.
В основе мотивов волевых действий лежат потребности, эмоции и чувства, интересы и склонности, и особенно наше мировоззрение, наши взгляды, убеждения и идеалы, которые формируются в процессе воспитания человека.
Прoкoммeнтировaть
:-) 1. Поняття про волю. Функції во... zer000000000000000000000 18:07:20
:-)­ 1. Поняття про волю. Функції волі.:-)­
За В. Селівановим, під волею слід розуміти активність особистості - і передусім активність регуляції в умовах подолання труднощів. Ця активність має два аспекти: змістовий та аспект форми виявлення процесу. Взагалі форми активності особистості поділяються на:
• імпульсивну (миттєву психічну реактивність особистості на внутрішні чи зовнішні впливи - без роздумів, оцінки наслідків);
• звичну (стереотипну - тут вольовий контроль відбувається в міру звички);
• вольову (вищу форму активності, за якої особливості ситуації - напруження між мотивацією і перешкодою - чинять найбільшій опір особистості й вимагають зусиль свідомої саморегуляції поведінки.
За В. Іванніковим, під волею слід розуміти довільну форму мотивації зі створенням додаткового спонукання (чи гальмування) до суспільно-необхідно­ї чи соціально-контрольо­ваної дії. Воля - це остання стадія в оволодінні людиною власними процесами, а саме - в опануванні власним мотиваційним процесом. Воля - це довільне створення спонукання до дії через уявний мотив. Воля є не лише особливим способом мотивації, а її особливою формою - довільною мотивацією. Воля належить до особистісного рівня регуляції, який характеризується наявністю особистісного смислу - тобто відображення у свідомості людини відношення мотиву до цілі та умов дії.
За К. Левіном, якщо поведінка взагалі є результатом розвантаження тієї енергії, джерелом якої є наші потреби, то воля - це така поведінка, яка опирається на джерела енергії не природних потреб, а квазіпотреб. Ці квазіпотреби - уявні потреби - створюють напруження, яке й призводить до рішення. Д. М. Узнадзе вважав, що основою перебігу такої поведінки є настановлення, яке робить його цілеспрямованим і впорядкованим.
У наведених вище визначеннях воля трактувалася як активність, як форма мотивації, як діяльність. Є визначення, в яких вона постає і як психічний процес. Воля - це психічний процес свідомого керування діяльністю, який виявляється в подоланні труднощів і перешкод на шляху до мети.
Воля виконує дві взаємоповязаних функції - спонукальну й гальмівну.
Спонукальна функція забезпечує активність людини в подоланні труднощів і перешкод. Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію, але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює, воля створює допоміжне спонукання, змінюючи смисл дії (робить його більш значущим), зумовлюючи переживання, повязані з передбаченими наслідками дії.
Основним виявом волі стає вчинок. Спонукання людини до дій створюють певну впорядковану систему - ієрархію мотивів - від природних потреб до вищих спонукань, повязаних із переживанням моральних, естетичних та інтелектуальних почуттів. Якщо виходити з розуміння волі як моральної саморегуляції, тоді основною її характеристикою стане підкорення особистих мотивів соціально значущим, а акцент переноситься на проблему спрямованості особистості.
Гальмівна функція виявляється у стримуванні небажаних виявів активності. Ця функція найчастіше виявляється в єдності зі спонукальною. Людина здатна гальмувати виникнення небажаних мотивів, виконання дій, поведінку, які суперечать уявленням про зразок, еталон і здійснення яких може поставити під сумнів або зашкодити авторитету особистості. Вольове регулювання поведінки було б неможливим без гальмівної функції.
Прoкoммeнтировaть
суббота, 17 октября 2009 г.
Опрос: какая группа вам больше нрав... zer000000000000000000000 12:40:38
­Опрос: какая группа вам больше нрава


Вопрос 1: какая группа вам нравиться

Ответ на вопрос 1: китай
­­Пройти опрос: http://beon.ru/poll­s/30-627.html

Категории: Опросы
Прoкoммeнтировaть
воскресенье, 30 августа 2009 г.
Народ, давайте сочинять рассказ? zer000000000000000000000 17:29:06
­­
комментировать 5 комментариев | Прoкoммeнтировaть
пятница, 28 августа 2009 г.
Я вернулась!!!!!!!!!!­!! Правда скор... zer000000000000000000000 06:00:47
Я вернулась!!!!!!!!!!­!! Правда скоро в школу((((((((((( Не хочу!!!!!!(((((((((­(
комментировать 33 комментария | Прoкoммeнтировaть
понедельник, 15 июня 2009 г.
Тест: Как хорошо ты знаешь фильм "Т... zer000000000000000000000 12:43:34
­Тест: Как хорошо ты знаешь фильм "Титаник"
Ты очень хороо знаком с этим фильмом, возможно даже на съемках был

­­­­­­­­
Пройти тест: http://beon.ru/test­s/299-094.html

Категории: Тесты
комментировать 4 комментария | Прoкoммeнтировaть
четверг, 11 июня 2009 г.
Стишок zer000000000000000000000 08:41:39
"Я хочу жить"
Я хочу жить, хоть жизнь жестока,
Хоть жизнь жестока и сложна.
Я хочу жить, хоть мало толку,
На этом свете я одна.
Мне одиноко в этом мире,
Хотя вокруг полно людей.
Сижу одна в пустой квартире,
И, редко, лишь звонки друзей,
Их голоса и их рассказы,
О том, о сём, о чем-нибудь,
Меня с тоски выводят сразу,
И я молю себя: «Забудь
О том плохом, что в жизни было,
О том, чего не воротить.»
Плохое…всё я не забыла,
Ведь невозможно всё забыть.
Я много раз молила слезно,
Чтоб жизнь всю заново начать.
Себе твердила я серьезно,
Что жить должна я, чтоб кричать
От радости и от любви,
От скуки, боли, темноты.
Но жизнь сурова, Се Ля Ви,
Хотя хотелось, чтоб мечты
У всех и каждого сбывались,
Чтоб каждый находил свой путь,
И никогда не унывали,
Когда насмешливо кричат: «Забудь».

Категории: Стихи
Прoкoммeнтировaть
среда, 10 июня 2009 г.
Стихи zer000000000000000000000 12:48:33
Как вам мои стихи? Пишите. Всех цемаю :-*­ :-*­ :-*­

Категории: Стихи
комментировать 10 комментариев | Прoкoммeнтировaть
пятница, 29 мая 2009 г.
Тест: Кто ты?Прекрасная валькирия и... zer000000000000000000000 19:07:15
­Тест: Кто ты?Прекрасная валькирия или ангел,а может девушка с душой волка
Ты-грозная валькирия!!!

Валькирии-прекрасны­е девы-воительницы!Он­и вечное добро!­­
Пройти тест: http://beon.ru/test­s/259-533.html

Категории: Тесты
Прoкoммeнтировaть
воскресенье, 24 мая 2009 г.
До встречи zer000000000000000000000 18:03:45
Всем пока. Иду учить билеты.:-*­ :-)­ :-*­ :-)­ :-*­ :-)­
Прoкoммeнтировaть
суббота, 23 мая 2009 г.
Тест: "Узнай свое второе имя (для д... zer000000000000000000000 13:54:18
­Тест: "Узнай свое второе имя (для девушек)"
Эрика.

­­Твое второе имя Эрика. Ты очень общительна, умеешь найти подход к людям, легко сходишься с ними. Ценишь в них прежде всего надежность. Цепко Держитшься за своих друзей. Так же ты предрасположена к стрессам, депрессиям. Часто проявляешь сочувствие и понимание .Жду комментариев в дневник:http://fres­hspirit.beon.ru/
Пройти тест: http://beon.ru/test­s/245-049.html

Категории: Тесты
Прoкoммeнтировaть
четверг, 21 мая 2009 г.
До встречи zer000000000000000000000 04:05:17
Всем пока, я в школу. :-*­
Прoкoммeнтировaть
Пишите мне, буду рада пообщатся zer000000000000000000000 03:27:30
Кто уже или ещё не спит - пишите.
комментировать 9 комментариев | Прoкoммeнтировaть
вторник, 19 мая 2009 г.
Я пришла, напишите мне. :'( мне ску... zer000000000000000000000 11:27:07
Я пришла, напишите мне. :'(­ мне скучно :-(­ :'(­

Настроение: Не очень
Хочется: Отдохнуть и не учить уроки
комментировать 9 комментариев | Прoкoммeнтировaть
суббота, 16 мая 2009 г.
Тест: ...Твой символ... http://beon... zer000000000000000000000 05:03:47
­Тест: ...Твой символ...
Волк

...Ваш символ волк, сочетание силы и ума...

­­

Пройти тест: http://beon.ru/test­s/79-251.html

Категории: Тесты
Прoкoммeнтировaть
пятница, 15 мая 2009 г.
Тест: [Какая ваша фруктовая душа? х... zer000000000000000000000 20:47:25
­Тест: [Какая ваша фруктовая душа? хD]
[Банан хD]

Очень исполнительная,чесн­ая,упрямая и предусмотрительная личность.Обладает высоким интелектом и неприязнью к любой показухе.Очень внимательны к своему здоровью,а так же довольно синтементальны.

­­

Как общаться с бананом х)

Бананы реагируют на всё инстиктивно,но вы,общаясь с ним,должны вести себя разумно и помнить о деталях.Апеллируйте­ к их практичности.Чтобы прекратить дружбу с бананом достаточно не высказывать интереса к его работе.

Самые лучшие отношения с бананом у людей обладающими аурой:лимона,персик­а и груши.

Пройти тест: http://beon.ru/test­s/268-020.html

Категории: Тесты
Прoкoммeнтировaть
Тест: Какой вы страх? http://beon.r... zer000000000000000000000 20:31:08
­Тест: Какой вы страх?
Вы - страх боли...

Вы можете выдержать все, но не боль...Не отчаивайтесь - боли не любит ни кто - и это дает вам силу...
­­
Пройти тест: http://beon.ru/test­s/256-200.html

Категории: Тесты
Прoкoммeнтировaть
Тест: Какая сила скрыта внутри тебя... zer000000000000000000000 20:24:18
­Тест: Какая сила скрыта внутри тебя?
Вы осень и добро

вы как осенний лист близки к ветру­­
Пройти тест: http://beon.ru/test­s/1-398.html

Категории: Тесты
Прoкoммeнтировaть
Тест: Какая ты в мире анимэ? http:/... zer000000000000000000000 20:19:40
­Тест: Какая ты в мире анимэ?
это ты

­­
Пройти тест: http://beon.ru/test­s/1-578.html

Категории: Тесты
Прoкoммeнтировaть
 


Дневник пользователя "zer000000000000000­000000"Перейти на страницу: « предыдущуюПредыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | следующуюСледующая »

читай на форуме:
Уке?
/
да успокойтесь вы, стадо.противно а...
пройди тесты:
Н
Неожиданное пробуждение.
читай в дневниках:

  Copyright © 2001—2018 BeOn
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
Задать вопрос.
Написать об ошибке.
Оставить предложения и комментарии.
Помощь в пополнении позитивок.
Сообщить о неприличных изображениях.
Информация для родителей.
Пишите нам на e-mail.
Разместить Рекламу.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста, напишите нам.

↑вверх